Wersje językowe
Regulamin sklepu

I Informacje ogólne

Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem www.zooksy.eu jest Daria Skopińska-Pięta, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZOOKSY Producent Skarpet Daria Skopińska-Pięta, ul. Nadbzurzańska Dolna 7/9, 99-400 Łowicz NIP 8341772009 REGON 101713414, e-mail: hello@zooksy.eu (dalej jako: ZOOKSY).

Kontakt z ZOOKSY

 1. pocztą tradycyjną - na adres wskazany powyżej
 2. telefonicznie - na numer +48 888 718 231
 3. pocztą elektroniczną - na adres hello@zooksy.eu

W zakresie w jakim niniejszy Regulamin reguluje świadczenie usług drogą elektroniczną, jest on regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Każdy może nieodpłatnie zapoznać się z treścią Regulaminu.

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

II Warunki korzystania ze sklepu internetowego www.zooksy.eu

 1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat
 2. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów lub korzystające z innych usług za pośrednictwem Serwisu podają swoje dane osobowe, które ZOOKSY przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce prywatności i cookies, dostępnych pod adresem: www.zooksy.eu/strona/polityka-prywatnosci

 

III Definicje

W Regulaminie pisane od wielkiej litery pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. “Cena” - oznacza stosowaną przez Usługodawcę cenę danego Towaru brutto, umieszczoną w ramach Serwisu obok informacji o Towarze (tj. cenę Towaru, za jaką Użytkownik może kupić Towar). Cena nie uwzględnia Kosztów Dostawy Towaru. Cena wyrażona jest w złotych polskich i uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT) obowiązujący w kraju siedziby Usługodawcy. W przypadku udzielenia rabatu na dany Towar Cena oznacza powyżej opisaną cenę Towaru brutto, po uwzględnieniu rabatu.
 2. “Dzień roboczy” - oznacza dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Polski.
 3. “Konsument” - oznacza konsumenta w rozumieniu art. 22[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 tj. ze zm.) oraz – z wyjątkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie – osobę zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. “Konto Użytkownika” - oznacza część Serwisu, pozwalającą na korzystanie z funkcji opisanych w pkt. 4.2. Regulaminu przez Użytkownika Zarejestrowanego.
 5. “Koszt dostawy” - oznacza opłatę za dostawę Towaru(ów) będących przedmiotem danej Umowy Usługodawcy. Koszty Dostawy wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki obowiązującej w kraju siedziby Usługodawcy. Koszty Dostawy zależą od sposobu dostarczenia Towaru wybranego przez Użytkownika.
 6. “Koszyk” - oznacza funkcję Serwisu wykorzystywaną w celu wyboru przez Użytkownika Towaru (w tym tworzenia listy Towarów oraz usuwania i dodawania Towarów na utworzonej liście) w ramach procedury składania Zamówienia (zawierania Umowy Sprzedaży).
 7. “Polityka prywatności i cookies” - odrębny od Regulaminu dokument Usługodawcy określający warunki przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika (w tym cel i zakres przetwarzania) oraz zawierający opis wykorzystywania przez Serwis plików cookies (tzw. „ciasteczek”). Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: www.zooksy.eu/strona/polityka-prywatnosci
 8. “Regulamin” - oznacza niniejszy Regulamin sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.
 9. “Serwis” - oznacza funkcjonujący w oparciu o System Informatyczny serwis internetowy, posiadający w szczególności funkcjonalność sklepu internetowego, zarządzany i udostępniony w Internecie pod adresem: www.zooksy.eu
 10. “System informatyczny” - oznacza system teleinformatyczny Usługodawcy wykorzystywany do świadczenia Usług, obejmujący w szczególności interfejsy graficzne Serwisu.
 11. “Towar” - oznacza rzecz ruchomą prezentowaną w ramach Serwisu, która może stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży. Przez Towar rozumie się wyłącznie rzecz prezentowaną w ramach Serwisu, która opatrzona została informacją „dostępne”. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że prezentowane w Serwisie rzeczy, które zostały opatrzone terminem „niedostępne” „na zamówienie” lub których nie można dodać do Koszyka (zablokowana została opcja dodawania do Koszyka), nie stanowią Towarów w rozumieniu Regulaminu.
 12. “Umowa sprzedaży” - oznacza umowę sprzedaży Towaru zawartą pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem przy wykorzystaniu Serwisu, w sposób opisany w Regulaminie.
 13. “Usługa” - oznacza wskazaną w pkt. 4.1. Regulaminu usługę świadczoną przez Usługodawcę przy wykorzystaniu Systemu Informatycznego.
 14. “Usługodawca” - oznacza Daria Skopińska-Pięta, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZOOKSY Producent Skarpet Daria Skopińska – Pięta, ul.Nadbzurzańska Dolna 7/9, 99-400 Łowicz NIP 8341772009 REGON 101713414, e-mail: hello@zooksy.eu
 15. “Ustawa o prawach Konsumenta” - oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j.)
 16. “Użytkownik” - oznacza podmiot, który zgodnie z przepisami prawa zdolny jest do zawarcia Umowy o świadczenie Usług; podmiot, który korzysta w jakikolwiek sposób z Serwisu, a w szczególności podmiot wyświetlający (odwiedzający) powszechnie dostępne strony Serwisu albo podmiot, który zawarł Umowę Sprzedaży. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż pod pojęciem „Użytkownika” rozumie się w szczególności osobę, która zawarła z Usługodawcą Umowę Sprzedaży. Pojęcie „Użytkownika” obejmuje również „Użytkownika Zarejestrowanego”.
 17. “Użytkownik zarejestrowany” - oznacza Użytkownika, który zarejestrował się w Serwisie zgodnie z postanowieniami pkt. 6 niniejszego Regulaminu dla potrzeb korzystania z Usługi Serwisu (tj. zawarła z Usługodawcą umowę o świadczenie drogą elektroniczną Usługi Serwisu).
 18. “Zamówienie” - oznacza zamówienie składane przez Użytkownika przy wykorzystaniu Serwisu, na Towary dostępne w Serwisie. W treści Zamówienia wskazana zostaje Cena (w przypadku zamawiania większej ilości Towarów również łączna Cena za wszystkie Towary), sposób i miejsce dostawy Towarów oraz dane Użytkownika. Zamówienie stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru (ów) wskazanych w treści Zamówienia, za Cenę wskazaną w Zamówieniu, na warunkach określonych w Zamówieniu oraz Regulaminie.

 

IV Zakres usług

 1. Usługodawca świadczy w ramach Serwisu następujące Usługi:
  1. Usługę WWW – usługę polegającą na udostępnianiu na indywidualne żądanie. Użytkownika danych i informacji umieszczonych na powszechnie dostępnych stronach Serwisu, poprzez wyświetlanie strony Serwisu o określonym adresie URL i wykorzystania mechanizmów informatycznych Serwisu (funkcji Serwisu). Usługa WWW obejmuje w szczególności:
   1. możliwość wyszukiwania i przeglądania powszechnie dostępnych podstron Serwisu (tj. podstron Serwisu, do których dostęp nie wymaga rejestracji i logowania)
   2. możliwość zapoznania się z opisem i zdjęciami Towarów zamieszczonymi na powszechnie dostępnych podstronach Serwisu
   3. udostępnienie mechanizmów informatycznych Serwisu służących do składania Zamówień oraz kontaktu z Usługodawcą (elektronicznych formularzy itp.)
  2. Usługę serwisu - usługę polegającą na udostępnieniu Użytkownikowi Zarejestrowanemu zasobów Systemu Informatycznego w celu:
   1. utrzymania Konta Użytkownika
   2. zapewnienia Użytkownikowi Zarejestrowanemu przy wykorzystaniu Systemu Informatycznego możliwości: zachowania swoich danych teleadresowych, zmiany hasła autoryzującego dostęp do Konta Użytkownika, dostępu do historii swoich zamówień, reklamacji
  3. Usługę “Newsletter”
 2. Usługa WWW dostępna jest dla wszystkich Użytkowników, bez konieczności rejestracji w Serwisie. Każdy Użytkownik może przeglądać i przeszukiwać powszechnie dostępne strony Serwisu.
 3. Umowa o świadczenie Usługi WWW jest zawierana na czas nieoznaczony w chwili skutecznego wywołania przez Użytkownika w oknie przeglądarki adresu URL którejkolwiek z powszechnie dostępnych stron Serwisu lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania (hiperłącza) prowadzącego do którejkolwiek z powszechnie dostępnych stron Serwisu (tj. wejścia do Serwisu). Umowa o świadczenie Usługi WWW zostaje rozwiązana w chwili opuszczenia Serwisu przez Użytkownika.
 4. Usługa Serwisu świadczona jest wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych. Korzystanie z Usługi Serwisu możliwe jest wyłącznie po zarejestrowaniu i zalogowaniu się Użytkownika Zarejestrowanego do Serwisu.
 5. Umowa o świadczenie Usługi Serwisu zostaje zawarta na czas nieoznaczony na zasadach opisanych w pkt. 6 Regulaminu i może zostać rozwiązana na zasadach opisanych w pkt. 7 Regulaminu.
 6. Usługa Newsletter świadczona jest dla Użytkowników Zarejestrowanych oraz niezarejestrowanych, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych drogą elektroniczną oraz podali w tym celu dane kontaktowe. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili skutecznego wprowadzenia do Serwisu danych kontaktowych Użytkownika. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia danych kontaktowych Użytkownika przez Usługodawcę na życzenie Użytkownika.
 7. Usługi świadczone są bez konieczności uiszczania przez Użytkownika jakichkolwiek opłat na rzecz Usługodawcy. Użytkownik ponosi koszty połączenia i korzystania z sieci Internet, zgodnie z treścią umowy łączącej Użytkownika z jego operatorem telekomunikacyjnym (dostawcą Internetu).
 8. Umowy o świadczenia poszczególnych Usług oraz Umowy Sprzedaży mogą zostać zawarte wyłącznie w języku polskim

 

V Warunki techniczne korzystania z serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu oraz Usług możliwe jest pod warunkiem podłączenia do Internetu oraz dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji 6.0 i wyżej, Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0 i wyższej, Mac OS X Safari w wersji 5.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej
  2. Urządzenie Użytkownika powinno mieć włączoną opcję akceptacji plików cookies oraz musi być aktywny interpretator języka JavaScript
  3. Urządzenie Użytkownika powinno mieć włączoną opcję obsługi okien wyskakujących (pop up)
  4. Użytkownik powinien mieć aktywne konto poczty elektronicznej
 2. Usługodawca informuje, iż w przypadku niespełnienia przez Użytkownika powyżej opisanych minimalnych wymagań technicznych skorzystania z Usług może okazać się niemożliwe, utrudnione lub Serwis może nie działać lub działać w sposób nieprawidłowy.
 3. Informacje o plikach cookies używanych w Serwisie znajdują się w Polityce Prywatności i Cookies dostępnych pod adresem: www.zooksy.eu/strona/polityka-prywatnosci

 

VI Rejestracja użytkownika

 1. Użytkownik wchodzi na podstronę Serwisu zawierającą formularz rejestracyjny.
 2. Użytkownik wprowadza do formularza zamieszczonego w Serwisie swój adres e-mail, stanowiący jednocześnie identyfikator Użytkownika, oraz hasło.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na treść Regulaminu poprzez oznaczenie odpowiedniego pola zamieszczonego w ramach formularza rejestracyjnego. Niewyrażenie przez Użytkownika zgody na treść Regulaminu uniemożliwia kontynuację procedury rejestracji w Serwisie (tj. uniemożliwia zawarcie Umowy o świadczenie Usługi Serwisu)
 4. Użytkownik przesyła do Usługodawcy wypełniony formularz rejestracyjny (tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym oraz akceptację Regulaminu) poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” zamieszczonego pod formularzem, z zastrzeżeniem pkt. 10 poniżej
 5. Z chwilą przesłania powyżej opisanego formularza rejestracyjnego (tj. kliknięcie przycisku „Zarejestruj się”) zawarta zostaje pomiędzy osobą dokonująca rejestracji (lub podmiotem, w którego imieniu działa osoba dokonująca rejestracji) a Usługodawcą Umowa o świadczenie Usługi Serwisu na zasadach wynikających z Regulaminu. Użytkownik może korzystać z Usługi Serwisu dopiero po dokonaniu aktywacji Konta Użytkownika. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta pod warunkiem aktywacji Konta Użytkownika przez Użytkownika
 6. Po otrzymaniu formularza rejestracyjnego przez Usługodawcę, Usługodawca przesyła na podany w toku rejestracji adres poczty elektronicznej Użytkownika pocztę elektroniczną obejmującą prośbę o aktywację Konta Użytkownika; powyższa poczta elektroniczna zawiera:
  1. przycisk z napisem „Aktywuj Konto”, stanowiący graficzny link aktywacyjny (odnośnik) do podstrony Serwisu oraz
  2. tekstowy link aktywacyjny (odnośnik), prowadzący do podstrony Serwisu
 7. Użytkownik powinien dokonać aktywacji Konta Użytkownika zgodnie z instrukcją zamieszczoną w przesłanej pocztą elektroniczną prośbie o aktywację Konta Użytkownika
 8. Aktywacja Konta Użytkownika przy pomocy przycisku „Aktywuj Konto” lub linku tekstowego, przesłanych w poczcie elektronicznej zawierającej prośbę o aktywację Konta Użytkownika, jest możliwa przez 72 godziny od przesłania Użytkownikowi poczty elektronicznej, o której mowa w pkt. 6 powyżej, po upływie powyższego terminu, Użytkownik nie będzie mógł poprzez kliknięcie na przycisk „Aktywuj Konto” lub wywołanie przesłanego linku tekstowego dokonać aktywacji Konta Użytkownika. W powyższym przypadku Użytkownik, chcąc dokonać aktywacji Konta Użytkownika, powinien wejść na stronę Serwisu i za pomocą funkcji Serwisu poprosić o ponowne przesłanie poczty elektronicznej z linkami aktywacyjnymi
 9. Użytkownik dokonuje aktywacji Konta Użytkownika poprzez kliknięcie przycisku „Aktywuj Konto” lub wprowadzenie do przeglądarki podanego linku tekstowego oraz wywołanie podstrony Serwisu (obejmującej informację o aktywacji Konta Użytkownika)
 10. W przypadku podania w procedurze rejestracji adresu poczty elektronicznej wykorzystywanego jako identyfikator innego Użytkownika, System poinformuje automatycznie o konieczności wskazania innego adresu poczty elektronicznej. Rejestracja Użytkownika jest możliwa po wprowadzeniu innego adresu poczty elektronicznej.

 

VII Warunki obowiązywania umów

 1. Umowa o świadczenie Usługi Serwisu zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 2. Użytkownik Zarejestrowany może:
 1. w każdym momencie rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi Serwisu, składając Usługodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy bez konieczności podania przyczyny
 2. złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w szczególności poprzez przesłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na następujący adres poczty elektronicznej Usługodawcy: hello@zooksy.eu
 1. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Serwisu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:
  1. naruszenia przez Użytkownika Zarejestrowanego postanowienia Regulaminu
  2. naruszenia przez Użytkownika Zarejestrowanego, w związku z korzystaniem z Usług Serwisu, przepisu prawa lub praw innych osób
 2. Niezależnie od postanowień wskazanych w pkt. 3 powyżej Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Serwisu z zachowaniem 7-dniowego (siedmiodniowego) terminu wypowiedzenia w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:
  1. stwierdzenia przez Usługodawcę, że Użytkownik Zarejestrowany korzysta z Serwisu w sposób naruszający dobre obyczaje
  2. stwierdzenia przez Usługodawcę, że Użytkownik Zarejestrowany wykorzystuje Usługi w sposób sprzeczny z założeniami, celami lub zakresem działalności Serwisu
  3. stwierdzenia przez Usługodawcę, że Użytkownik Zarejestrowany prowadzi działania naruszające lub zagrażające bezpieczeństwu Systemu Informatycznego
  4. likwidacji Serwisu lub też zaprzestania działania lub zmiany zakresu działania Serwisu
 3. W przypadku, gdyby dana okoliczność stanowiła zarówno ważny powód opisany w pkt. 3 powyżej, jak również w pkt. 4 powyżej Usługodawca może według własnego wyboru wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym na podstawie pkt. 3 powyżej lub z zachowaniem terminu wypowiedzenia wskazanego w pkt. 4 powyżej.
 4. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi Serwisu przez Usługodawcę następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na adres poczty elektronicznej Użytkownika Zarejestrowanego wskazany w Koncie Użytkownika (tj. podany przy rejestracji lub zmieniony przez Użytkownika Zarejestrowanego po rejestracji) lub złożenia oświadczenia Użytkownikowi w dowolny inny sposób.
 5. Konto Użytkownika aktywne jest do chwili jego usunięcia w związku z odstąpieniem (w przypadku Konsumenta) albo wypowiedzeniem przez Użytkownika Umowy o świadczenie Usługi Serwisu, przy czym Konto Użytkownika będzie aktywne do czasu zakończenia realizacji wszystkich będących w toku Zamówień lub Usług. Usunięcie Konta Użytkownika jest możliwe po przesłaniu stosownego oświadczenia na adres Usługodawcy.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zachowania danych przechowywanych w ramach Konta Użytkownika w celu zabezpieczenia praw i ewentualnych roszczeń.

 

VIII Zawieranie umów sprzedaży

 1. Złożenie Zamówienia oraz zawarcie Umowy Sprzedaży nie wymaga rejestracji w Serwisie.
 2. Użytkownik może składać Zamówienia przy wykorzystaniu Serwisu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 3. Przedstawione przez Usługodawcę w ramach Serwisu informacje o Towarach i cenniki nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży Towaru w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży w ramach Serwisu z Użytkownikami będącymi Konsumentami następuje zgodnie z postanowieniami wskazanymi poniżej.
 5. Jeżeli Użytkownik posiada Konto Użytkownika i chce skorzystać z ułatwień związanych ze składaniem Zamówienia, powinien zalogować się do Serwisu.
 6. Użytkownik powinien wejść na podstronę Serwisu, na której prezentowany jest Towar, który zamierza kupić, a następnie wybrać Towar i dodać go do Koszyka poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku znajdującego się obok Towaru. Użytkownik może powtarzać powyższą czynność, dodając do Koszyka kolejne Towary.
 7. Po dodaniu do Koszyka wszystkich Towarów, które Użytkownik zamierza kupić, w dalszej kolejności, na kolejnych podstronach Serwisu, przy wykorzystaniu funkcji Serwisu Użytkownik powinien:
  1. wybrać sposób dostawy Towaru spośród „Dostawy kurierem”, „Dostawy do paczkomatu” i „Odbioru osobistego”
  2. wskazać, czy zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży, działając jako Konsument czy jako inny podmiot (tj. podmiot nie będący Konsumentem)
  3. podać dodatkowe dane (w tym dane kontaktowe), których zakres zależy od wskazania, czy zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży działając jako Konsument czy inny podmiot
  4. w przypadku woli otrzymania faktury VAT Użytkownik będący Konsumentem powinien wskazać swój Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), przy czym podanie numeru NIP stanowi warunek wystawienia faktury VAT przez Usługodawcę
  5. w przypadku wybrania opcji „Dostawa kurierem” wskazać miejsce dostawy na terenie Unii Europejskiej (adres), do jakiego ma zostać dostarczony Towar
  6. w przypadku wybrania opcji „Dostawa do paczkomatu” wskazać paczkomat na terenie Polski, do którego ma zostać dostarczony Towar
  7. wybrać sposób płatności spośród dostępnych w ramach Serwisu
  8. wyrazić zgodę na treść Regulaminu poprzez oznaczenie odpowiedniego pola. Niewyrażenie przez Użytkownika zgody na treść Regulaminu uniemożliwia złożenie Zamówienia
 8. W przypadku, gdy Zamówienie składa Użytkownik Zarejestrowany, który zalogował się do swojego Konta Użytkownika, w formularzu Zamówienia wpisywane są automatycznie dane kontaktowe Użytkownika Zarejestrowanego, zamieszczone w ramach Konta Użytkownika. Przed złożeniem Zamówienia Użytkownik ma możliwość zmiany danych kontaktowych Użytkownika wpisanych automatycznie w powyżej opisany sposób do formularza Zamówienia. Ponadto:
  1. Na podstronie Serwisu wyświetlane zostaje potwierdzenie Zamówienia, pod którym znajduje się przycisk „Zamów z obowiązkiem zapłaty”
  2. Użytkownik składa Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamów z obowiązkiem zapłaty”. Poprzez złożenie Zamówienia Użytkownik składa Usługodawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru(ów) wskazanego(-ych) w Zamówieniu na warunkach określonych w Zamówieniu i niniejszym Regulaminie
 9. Po skutecznym złożeniu Zamówienia przez Użytkownika (skutecznym przesłaniu formularza Zamówienia), wyświetlona zostaje podstrona Serwisu obejmujące potwierdzenie otrzymania Zamówienia (tj. potwierdzenie otrzymania przez Usługodawcę oferty złożonej przez Użytkownika). Potwierdzenie przez Usługodawcę otrzymania Zamówienia (tj. otrzymania oferty złożonej przez Użytkownika) powoduje, że Użytkownik jest związany złożoną ofertą (Zamówieniem). Wyświetlenie na podstronie Serwisu potwierdzenia otrzymania Zamówienia nie prowadzi jeszcze do zawarcia Umowy Sprzedaży (nie stanowi przyjęcia oferty złożonej przez Użytkownika).
 10. Po otrzymaniu Zamówienia, Usługodawca niezwłocznie zweryfikuje, czy możliwe jest zrealizowanie Zamówienia.
 11. W przypadku istnienia możliwości zrealizowania Zamówienia, Usługodawca prześle na adres poczty elektronicznej Użytkownika, który złożył Zamówienie (podany w ramach rejestracji w Serwisie lub przy złożeniu Zamówienia) oświadczenie o przyjęciu Zamówienia. Przesłanie przez Usługodawcę informacji o przyjęciu Zamówienia stanowi przyjęcie złożonej przez Użytkownika (w treści Zamówienia) oferty zawarcia Umowy Sprzedaży i prowadzi do zawarcia Umowy Sprzedaży o treści określonej Zamówieniem, do której zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.
 12. Użytkownik składa Zamówienie zgodnie z powyżej opisaną procedurą przy wykorzystaniu funkcji Serwisu, w tym poprzez wybór (oznaczenie) odpowiednich opcji oraz wprowadzenia danych do formularzy znajdujących się na kolejnych podstronach Serwisu.

 

IX Dostawa

 1. Usługodawca dostarcza Towar:
 1. Na terenie Unii Europejskiej – w przypadku Dostawy kurierem
 2. Na terenie Polski – w przypadku Odbioru Osobistego lub Dostawy do paczkomatu
 1. Użytkownik przy składaniu zamówienia może wybrać jeden z następujących sposób dostarczenia i odbioru Towaru:
 1. dostarczenie Towaru przez kuriera pod wskazany przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia adres na terytorium Unii Europejskiej;
 2. dostarczenie Towaru do wskazanego przez Użytkownika paczkomatu na terytorium Polski;
 3. odbiór osobisty w siedzibie ZOOKSY.
 1. W przypadku wyboru przez Użytkownika dostarczenia Towaru pod adres wskazany w Zamówieniu, dostawa i odbiór Towaru realizowane będzie zgodnie z następującymi zasadami:
  1. Towar dostarczony zostanie kurierem do miejsca wskazanego w Zamówieniu
  2. Towar dostarczony zostanie w terminie 7 dni roboczych od daty skutecznego złożenia Zamówienia
 2. W przypadku wyboru przez Użytkownika dostarczenia Towaru do paczkomatu, dostawa i odbiór Towaru realizowane będzie zgodnie z następującymi zasadami:
  1. Towar dostarczony zostanie do wskazanego przez Użytkownika paczkomatu na terenie Polski
  2. Towar dostarczony zostanie w terminie 7 dni roboczych od daty skutecznego złożenia Zamówienia
 3. W przypadku wyboru przez Użytkownika odbioru osobistego w siedzibie ZOOKSY, dostawa i odbiór Towaru realizowane będą zgodnie z następującymi zasadami:
  1. Usługodawca przygotuje Towar do odbioru w terminie 3 dni roboczych od daty skutecznego złożenia Zamówienia
  2. Usługodawca powiadomi Użytkownika o przygotowaniu Towaru do odbioru przesyłając informację na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w Zamówieniu
  3. Użytkownik może odebrać Towar w siedzibie ZOOKSY w terminie do 3 dni roboczych od daty nadania informacji o gotowości Towaru do odbioru, a w przypadku nieodebrania Towaru w powyższym terminie, Użytkownik będzie mógł odebrać zamówiony Towar w terminie indywidualnie uzgodnionym z Usługodawcą
 4. Użytkownik może wybrać wyłącznie jeden sposób dostarczenia Towarów stanowiących przedmiot danej Umowy Sprzedaży.

 

X Cena i koszty dostawy

 1. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty Usługodawcy Ceny wszystkich Towarów stanowiących przedmiot danej Umowy Sprzedaży oraz Kosztów Dostawy
 2. Koszty Dostawy wskazane zostały w ramach Serwisu na podstronie pod adresem: www.zooksy.eu/strona/dostawa lub bezpośrednio na karcie Towaru.
 3. Użytkownik może dokonać zapłaty Ceny oraz Kosztów Dostawy przed dostarczeniem Towaru (przedpłata) albo przy odbiorze zamówionego Towaru (tj. w chwili dostawy/odbioru Towaru).
 4. Jeżeli Użytkownik, składając Zamówienie, wybrał dla dostarczenia Towaru opcję „Dostawa kurierem” , może dokonać zapłaty Ceny oraz Kosztów Dostawy – wedle swego wyboru – w następujący sposób:
  1. przelewem internetowym z wykorzystaniem usługi płatności elektronicznej świadczonej przez osobę trzecią (PAYU, PayPal) albo
  2. przelewem tradycyjnym lub przelewem online (przedpłata), albo
  3. gotówką przy odbiorze Towaru dostarczonego przez kuriera
 5. Jeżeli Użytkownik, składając Zamówienie, wybrał dla dostarczenia Towaru opcję „Dostawa do paczkomatu” , może dokonać zapłaty Ceny oraz Kosztów Dostawy – wedle swego wyboru – w następujący sposób:
  1. przelewem internetowym z wykorzystaniem usługi płatności elektronicznej świadczonej przez osobę trzecią (np. Przelewy24, PAYU) albo
  2. przelewem tradycyjnym lub przelewem online (przedpłata)
 6. Jeżeli Użytkownik, składając Zamówienie, wybrał dla dostarczenia Towaru opcję „Odbiór osobisty”, może dokonać zapłaty Ceny w następujący sposób:
  1. przelewem internetowym z wykorzystaniem usługi płatności elektronicznej świadczonej przez osobę trzecią (np. PAYU, PayPal), albo
  2. przelewem tradycyjnym lub przelewem online (przedpłata)
 7. Użytkownik dokonuje zapłaty przy wyborze tego samego sposobu płatności:
  1. jeżeli kupuje wyłącznie jeden Towar – Użytkownik może wybrać tylko jeden sposób płatności dotyczący całości Ceny danego Towary oraz Kosztów Dostawy
  2. jeżeli kupuje więcej niż jeden Towar – Użytkownik może wybrać tylko jeden sposób płatności dotyczący całości Ceny wszystkich kupowanych Towarów oraz Kosztów Dostawy
 8. W celu dokonania płatności elektronicznej, Użytkownik zostaje przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizację transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
 9. Do każdego Zamówienia realizowanego na rzecz Użytkownika będącego Konsumentem wystawiany jest paragon, chyba że Użytkownik zgłosi potrzebę wystawienia faktury VAT i poda dane niezbędne do jej wystawienia, w tym numer NIP.
 10. Paragon lub faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki lub odbioru, chyba że Zamówienie realizowane jest partiami – w takim przypadku na każdą część Zamówienia może zostać wystawiony odrębny paragon/faktura VAT.
 11. W celu otrzymania faktury VAT z tytułu realizacji Zamówienia, a także identyfikacji Użytkownika (w przypadku Zamówień dokonanych w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy), Użytkownik zobowiązany jest dodatkowo podać następujące dane, które zostaną uwzględnione na fakturze VAT:
  1. w przypadku Użytkownika niebędącego przedsiębiorcą, który wyraził wolę otrzymania faktury VAT – adres zamieszkania oraz NIP Użytkownika
  2. w przypadku przedsiębiorcy – siedziba i adres przedsiębiorcy, który dokonał Zamówienia, a także NIP przedsiębiorcy.

 

XI Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży (“zwrotu towaru) i umów o świadczenie usług - informacja dla Konsumentów

 1. Postanowienia Regulaminu wskazane w niniejszym dziale dotyczą wyłącznie Użytkowników będących Konsumentami. Dla Użytkowników zawierających Umowę Sprzedaży jako podmiot niebędący Konsumentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają zasady ogólne wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów – z wyjątkami przewidzianymi Regulaminem.
 2. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania Towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się z chwilą objęcia Towaru w posiadanie przez Użytkownika lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Użytkownik informuje Usługodawcę o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży między innymi w następujący sposób:
 1. na piśmie, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na adres Usługodawcy: ZOOKSY Producent Skarpet Daria Skopińska-Pięta, ul. Nadbzurzańska Dolna 7/9, 99-400 Łowicz lub składając je pod tym adresem
 2. pocztą elektroniczną na adres: hello@zooksy.eu
 1. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży pocztą elektroniczną Usługodawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 2. W przypadku odstąpienia Użytkownika od Umowy Sprzedaży Umowę taką uważa się za niezawartą.
 3. Użytkownik, który odstąpił od Umowy Sprzedaży, zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w 14 (czternaście) dni od dnia odstąpienia Użytkownika od Umowy Sprzedaży, do zwrotu Towaru Usługodawcy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Towaru Usługodawcy przed jego upływem. Użytkownik może dokonać zwrotu Towaru w następujący sposób:
 1. przesyłając Towar na adres Usługodawcy: ZOOKSY Producent Skarpet Daria Skopińska-Pięta, ul. Nadbzurzańska Dolna 7/9, 99-400 Łowicz lub składając je pod tym adresem
 2. dostarczając Towar do siedziby ZOOKSY, wskazanej w pkt. 8.I. powyżej
 1. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w tym koszty odesłania Towaru.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Użytkownika, Usługodawca zwróci Użytkownikowi wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt. 12 poniżej.
 3. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, który został użyty przez Użytkownika do zapłaty za Towar, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się z żadnymi kosztami po stronie Użytkownika.
 4. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, przewyższających najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Usługodawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Użytkownik odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Usługodawca informuje, że Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w której:
 1. przedmiotem świadczenia jest rzecz (Towar) dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 2. przedmiotem świadczenia są rzeczy (Towary), które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi WWW, Umowy o świadczenie Usługi Serwisu oraz Umowy o Newsletter w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy o świadczenie Usługi WWW oraz Umowy o świadczenie Usługi Serwisu rozpoczyna się od dnia zawarcia danej Umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi WWW, Usługi Serwisu lub Usługi Newsletter, Użytkownik informuje Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od danej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży między innymi w następujący sposób:
 1. na piśmie, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres Usługodawcy: ZOOKSY Producent Skarpet Daria Skopińska-Pięta, ul. Nadbzurzańska Dolna 7/9, 99-400 Łowicz lub składając pismo pod tym adresem
 2. pocztą elektroniczną na adres: hello@zooksy.eu
 1. W przypadku odstąpienia Użytkownika od Umowy o świadczenie Usługi WWW, Umowy o świadczenie Usługi Serwisu lub Umowy o Newsletter, Umowę taką uważa się za niezawartą.

 

XII Reklamacje

 1. Towary sprzedawane przez Usługodawcę przy wykorzystaniu Serwisu są wolne od wad prawnych oraz zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu.
 2. Usługodawca informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży zobowiązany jest do dostarczenia Użytkownikowi Towaru bez wad.
 3. Usługodawca informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży Usługodawca jako sprzedawca odpowiada względem Użytkownika z tytułu wad fizycznych i prawnych Towaru (odpowiedzialność z tytułu rękojmi), z zastrzeżeniem pkt. 10 poniżej.
 4. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej Towaru, w szczególności w przypadku skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi. Reklamacja może zostać złożona Usługodawcy w dowolny sposób. W reklamacji powinny być zawarte dane identyfikujące Konsumenta, takie jak jego imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny. Reklamacja powinna zawierać również wskazanie, na czym polega wada Towaru, a także żądanie, tj. preferowany sposób rozpatrzenia reklamacji.
 5. Użytkownik wraz z reklamacją powinien dostarczyć lub odesłać reklamowany Towar, chyba że ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione. W takiej sytuacji Użytkownik ma obowiązek udostępnienia Towaru Usługodawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.
 6. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi przykładowy formularz zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi pod adresem www.zooksy.eu/strona/reklamacje-zwroty Skorzystanie z tego formularza jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Użytkownika.
 7. O jest ile to możliwe, Usługodawca zwraca się z prośbą o dołączenie do reklamacji także dowodu zakupu (np.: paragonu, faktury, potwierdzenia przelewu lub zapłaty).
 8. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, ustosunkuje się do reklamacji i poinformuje Użytkownika o dalszym postępowaniu.
 9. Postanowienia pkt. 1-9 powyżej znajdują zastosowanie wyłącznie do Użytkowników, którzy kupili Towar, działając jako Konsument, za wyjątkiem przedsiębiorców wskazanych w części III punkcie 3 niniejszego Regulaminu.
 10. W przypadku Umowy Sprzedaży zawieranej przez Usługodawcę z Użytkownikiem działającym jako przedsiębiorca, w tym jako przedsiębiorca, o którym mowa w części III punkcie 3 Regulaminu, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wyłączona zostaje odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy regulowana przepisami Kodeksu cywilnego.

 

XIII Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 2. Reklamacja może zostać doręczona Usługodawcy w dowolny sposób, w tym:
 1. przesłana pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: hello@zooksy.eu
 2. doręczona Usługodawcy w formie pisemnej, np. poprzez jej przesłanie kurierem lub listownie na adres Usługodawcy: ZOOKSY Producent Skarpet Daria Skopińska-Pięta, ul. Nadbzurzańska Dolna 7/9, 99-400 Łowicz lub złożona tu w formie pisemnej
 1. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej: imię i nazwisko osoby składającej reklamację oraz opis przyczyny reklamacji.
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 3. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, nie później jednak niż w terminie wskazanym w pkt. 4 powyżej, Usługodawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń podany przez Użytkownika w reklamacji. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera danych pozwalających na przesłanie Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację, pozostanie do odbioru przez Użytkownika w lokalu Usługodawcy pod adresem wskazanym w ppkt. 2.2. powyżej.

 

XIV Rozstrzyganie sporów z konsumentami

Użytkownik, który zawarł Umowę lub Umowę Sprzedaży, działając jako Konsument, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. Konsument może skorzystać z mediacji lub sądownictwa polubownego. Usługodawca informuje, że Konsument może złożyć wniosek o rozpatrzenie sporu przez polubowny sąd konsumencki, działający przy wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej lub wniosek o podjęcie mediacji przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej. Procedury polubownego rozstrzygania sporów stosowane przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Więcej informacji o możliwościach skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl.

 

XV Ochrona danych osobowych

Informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych Użytkowników oraz wykorzystania cookies w ramach Serwisu znajdują się w Polityce Prywatności i Cookies, dostępnych pod adresem: www.zooksy.eu/strona/polityka-prywatnosci.

 

XVI Ograniczenie odpowiedzialności względem przedsiębiorcy

 1. W przypadku zawarcia przez Usługodawcę Umowy o świadczenie Usług z Użytkownikiem występującym w ramach danej Umowy jako przedsiębiorca, w tym jako przedsiębiorca, o którym mowa w części III pkt. 3 Regulaminu, łączna i całkowita odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu danej Umowy ograniczona zostaje do kwoty 1 000 zł (jeden tysiąc złotych), o ile bezwzględnie przepisy prawa nie stanowią inaczej.
 2. W przypadku zawarcia przez Usługodawcę Umowy Sprzedaży z Użytkownikiem występującym w ramach danej Umowy jako przedsiębiorca, w tym jako przedsiębiorca, o którym mowa w części III pkt. 3 Regulaminu, łączna i całkowita odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu danej Umowy Sprzedaży ograniczona zostaje do kwoty stanowiącej równowartość ceny sprzedaży, o ile bezwzględnie przepisy nie stanowią inaczej.
 3. Ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy przewidziane w pkt. 1-2 powyżej nie dotyczą szkód wyrządzonych Użytkownikowi będącemu przedsiębiorcą umyślnie oraz innych przypadków, w których ze względu na treść bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie jest możliwe ograniczenie odpowiedzialności Usługodawcy.

 

XVII Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.08.2020 roku.
 2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowane będzie postanowienie najbliższe celom postanowienia uznanego za nieważne i całego niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin podlega prawu polskiemu. Jeżeli Użytkownik, na rzecz którego świadczone są Usługi opisane w niniejszym Regulaminie, działa jako przedsiębiorca, wszelkie spory pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą wynikające z realizacji Usług będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Usługodawcy.
 4. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z uzasadnionych przyczyn. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności zaistnienie jednej z następujących okoliczności:
 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa dotyczących świadczonych Usług lub Umów Sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Serwisu,
 2. konieczności dostosowania działalności Usługodawcy do zaleceń (nakazów/orzeczeń/postanowień/wytycznych) oraz decyzji upoważnionego organu administracji państwowej lub samorządowej lub orzeczenia sądowego,
 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Serwisu, w szczególności wprowadzenia nowych usług lub zmiany zakresu Usług,
 4. wprowadzenia odpłatności Usługi,
 5. zmiany zakresu lub charakteru działalności Usługodawcy,
 6. zmiany warunków technicznych świadczenia Usług, zmiany wymagań technicznych dotyczących systemu informatycznego, jakim powinien dysponować Użytkownik w celu skorzystania z Usług,
 7. konieczności dostosowania Regulaminu do najlepszych praktyk związanych ze świadczeniem Usług, w tym najlepszych praktyk w zakresie ochrony praw Użytkowników,
 8. konieczności poprawy oczywistych omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłby w Regulaminie,
 9. pojawienia się nowych ryzyk lub zagrożeń związanych z korzystaniem z Usługi, zmiany takich ryzyk lub zagrożeń lub odpadnięcia (zniwelowania) określonych ryzyk lub zagrożeń związanych z korzystaniem z Usługi,
 10. zmiany adresów elektronicznych, w tym odnośników (hiperlinków) zamieszczonych w Regulaminie,
 11. zmiany opisanych w Regulaminie metody lub środków technicznych służących do wykrywaniu błędów we wprowadzanych danych w ramach rejestracji w Serwisie, składania Zamówień oraz przesyłania formularza kontaktowego (tj. zawierania Umowy o świadczenie Usługi Serwisu oraz Umów Sprzedaży),
 12. zmiana metod lub środków technicznych służących do utrwalenia, zabezpieczenia oraz udostępnienia Użytkownikowi treści zawartej Umowy o świadczenie poszczególnych Usług oraz Umów Sprzedaży,
 13. zmiany danych Usługodawcy wskazanych w Regulaminie, w tym nazwy, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej.
 1. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili wyraźnie wskazanej przez Usługodawcę, po ich umieszczeniu na stronie internetowej Serwisu dla wszystkich umów zawartych po tej dacie.
 2. Usługodawca poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu na stronach Serwisu oraz poprzez przesłanie Użytkownikom Zarejestrowanym informacji o zmianie Regulaminu wraz z jednolitym tekstem Regulaminu pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w ramach Konta Użytkownika. Uważa się, że Użytkownik wyraził zgodę na nową treść Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział Umowy w terminie do 14 (czternastu) dni od otrzymania pocztą elektroniczną informacji o zmianie Regulaminu, o której mowa w zdaniu poprzednim.
 3. Zmiana Regulaminu nie znajduje zastosowania do Umów Sprzedaży zawartych przed dokonaniem danej zmiany Regulaminu.
 4. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać e-mailem na adres: hello@zooksy.eu

Załącznikiem do Regulaminu jest:

Załącznik nr 1 – formularz odstąpienia od umowy, znajdujący się pod adresem: www.zooksy.eu/strona/reklamacje-zwroty oraz 

Załącznik nr 2 – formularz reklamacyjny znajdujący się pod adresem www.zooksy.eu/strona/reklamacje-zwroty.

 

Ostatnia zmiana: 8 czerwca 2022 roku

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl