Wersje językowe
Regulamin promocji “Zniżka za newsletter”

Regulamin promocji "Zniżka za newsletter"

(dalej: “Regulamin”)

I Organizator

Organizatorem Promocji jest Daria Skopińska – Pięta, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZOOKSY Producent Skarpet Daria Skopińska – Pięta, ul. Nadbzurzańska Dolna 7/9, 99-400 Łowicz NIP 8341772009 REGON 101713414, e-mail: hello@zooksy.eu (dalej jako: ZOOKSY lub Organizator).

 

II Czas i miejsce trwania promocji

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji „Zniżka za Newsletter) (dalej: „Promocja”).
 2. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem strony internetowej – sklepu internetowego ZOOKSY pod adresem www.zooksy.eu (dalej: „Sklep internetowy”).
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 05.09.2020 i trwa do odwołania (dalej: „Czas trwania Promocji”). Promocja obowiązuje wyłącznie w Sklepie internetowym.
 4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.
 5. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

III Zasady udziału w promocji

 1. W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne, które w Czasie trwania Promocji spełnią wszystkie warunki wskazane w Regulaminie (dalej: „Uczestnik”).
 2. Promocja polega na tym, że każdy zapisany od dnia 16.12.2021 nowy subskrybent Newslettera, otrzyma w terminie do 3 (trzech) dni, na podany przez siebie adres mailowy unikalny kod rabatowy uprawniający do otrzymania zniżki na zakupy w Sklepie internetowym w wysokości 10%.
 3. Zniżka nie łączy się z wyprzedażą sezonową lub innymi akcjami promocyjnymi Organizatora, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej będzie stanowić inaczej. W przypadku zorganizowania kilku, niełączących się ze sobą akcji promocyjnych przez Organizatora, Uczestnik Promocji ma prawo wyboru, z której z nich chce skorzystać.
 4. Kod rabatowy ważny będzie przez 1 (jeden) miesiąc do dnia jego otrzymania przez Uczestnika Promocji.
 5. Udział w Promocji jest dobrowolny, oznacza to, że Uczestnik ma prawo do skorzystania z przyznanego mu unikalnego kodu rabatowego, nie jest to jednak obowiązek Uczestnika.
 6. Aby wziąć udział w Promocji należy:
  1. zapisać się do Newslettera zgodnie z Regulaminem Serwisu dostępnym pod adresem: www.zooksy.eu
  2. złożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania kodu rabatowego zamówienie w Sklepie internetowym, wprowadzając w sekcji Koszyk, w polu „KUPON RABATOWY” otrzymany unikalny kod rabatowy dedykowany Uczestnikowi oraz nacisnąć przycisk „ZATWIERDŹ”
 7. Rabat będzie udzielony w ten sposób, ze regularna cena za produkty lub produkty zamówione przez Uczestnika Promocji zostanie pomniejszona o wartość 10% liczoną od pełnej, regularnej ceny produktów.
 8. Promocja nie obejmuje ewentualnych kosztów dostawy zakupionych produktów.
 9. Każdy Uczestnik może skorzystać z Promocji tylko jeden raz. Wypisanie się z Newslettera i ponownego do niego zapisanie nie będzie wiązało się z otrzymaniem kolejnego kodu.
 10. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji rabat nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
 11. Uczestnik przystępując do Promocji powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 12. Produkty nabyte przez Uczestnika z wykorzystaniem kodu rabatowego podlegają ogólnym warunkom zwrotów w związku z odstąpieniem do umowy oraz warunkom reklamacji wskazanym w Regulaminie Serwisu.
 13. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika z innych uprawnień przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

IV Tryb składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących promocji

 1. Reklamacja związane z Promocją należy kierować na adres Organizatora: ul. Nadbzurzańska Dolna 7/9, 99-400 Łowicz lub na jego adres e-mail: hello@zooksy.eu
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Uczestnik składający reklamację może skorzystać z formularza udostępnionego pod adresem www.zooksy.eu/strona/reklamacje-zwroty.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.

 

V Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestnika podanych w związku ze złożeniem reklamacji dotyczącej Promocji jest Daria Skopińska – Pięta, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZOOKSY Producent Skarpet Daria Skopińska – Pięta, ul. Nadbzurzańska Dolna 7/9, 99-400 Łowicz NIP 8341772009 REGON 101713414, e-mail: hello@zooksy.eu

 1. Administrator ustanowił inspektora ochrony danych dostępnego pod adresem: biuro@witmajerkancelaria.pl.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestnika jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawne uzasadniony cel Administratora, jakim jest rozpatrzenie reklamacji i ochrona przed zgłoszonymi roszczeniami.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, prawo żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Pozostałe informacje z zakresu ochrony danych znajdują się w Polityce Prywatności i Cookies.

VI Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.
 2. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji Regulaminu.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Czasu trwania Promocji.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl