Wersje językowe
Regulamin promocji "Stawiki -30%"

(dalej: “Regulamin”)


I Organizator

Organizatorem Promocji jest Daria Skopińska – Pięta, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZOOKSY Producent Skarpet Daria Skopińska – Pięta, ul. Nadbzurzańska Dolna 7/9, 99-400 Łowicz NIP 8341772009 REGON 101713414, e-mail: hello@zooksy.eu (dalej jako: ZOOKSY lub Organizator).

Niniejsze postanowienia uzupełniają Regulamin Serwisu w zakresie nim nieuregulowanym. Wszystkie terminy tu użyte mają znaczenie takie, jakie nadano im w Regulaminie Serwisu.


II Czas i miejsce trwania promocji

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji „Stawiki -30%” (dalej: „Promocja”).
 2. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem Serwisu ZOOKSY dostępnego pod adresem www.zooksy.eu (dalej: „Sklep internetowy”) oraz w stacjonarnym punkcie sprzedaży – Stoisko ZOOKSY na wydarzeniu: Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Wodnym – Wake Zone Stawiki ul. Sobieskiego 49, 41-200 Sosnowiec (dalej: „Stoisko ZOOKSY”).
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 10 września 2021 r. o godz. 00:01 i trwa do 12 września 2021 r. do godz. 23:59 (dalej: „Czas trwania Promocji”).
 4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.
 5. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.


III Zasady udziału w promocji

 1. W Promocji mogą wziąć udział Użytkownicy, którzy w Czasie trwania Promocji spełnią wszystkie warunki wskazane w jej Regulaminie (dalej: „Uczestnicy”).
 2. Warunki udziału w Promocji za pośrednictwem Sklepu internetowego:
  a) dodanie do Koszyka co najmniej jednego, dowolnie wybranego Towaru;
  b) zaakceptowanie Regulaminu Promocji „Stawiki -30%” poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w Koszyku;
  c) okazanie potwierdzenie zakupu dokonanego w Sklepie internetowym w Czasie trwania Promocji przedstawicielom Organizatora na Stoisku ZOOKSY.

3. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik może również dokonać zakupu co najmniej jednego Towaru dostępnego w Czasie trwania Promocji na Stoisku ZOOKSY i zaakceptować swój udział w Promocji.

4. Uczestnik Promocji, który okazał potwierdzenie zakupu dokonanego w Sklepie internetowym albo dokonał zakupu na Stoisku ZOOKSY i wyraził wolę wzięcia udziału w Promocji, otrzymuje kupon z jednorazowym rabatem na zakupy w Sklepie internetowym w wysokości 30% (dalej: „Kupon”).

5. Promocja „Stawiki -30%” dotyczy wszystkich Towarów w Sklepie internetowym.

6. Uczestnik może zrealizować Kupon w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku, godz. 23.59.

7. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

8. Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi lub rabatowymi, obowiązującymi w Serwisie w czasie trwania ważności Kuponu. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w tym okresie, Użytkownik ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

9. Udział w Promocji jest dobrowolny, oznacza to, że Uczestnik ma prawo do skorzystania z Promocji, nie jest to jednak obowiązek Uczestnika.

10. Użycie Kuponu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

11. Promocja nie obejmuje ewentualnych Kosztów dostawy zakupionych Towarów.

12. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji rabat nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

13. Uczestnik przystępując do Promocji powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

14. Towary nabyte przez Uczestnika w związku z udziałem w Promocji podlegają ogólnym warunkom zwrotów w związku z odstąpieniem do umowy oraz warunkom reklamacji wskazanym w Regulaminie Serwisu.

15. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika z innych uprawnień przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.


IV Tryb składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących promocji

 1. Reklamacje związane z Promocją należy kierować na adres Organizatora: ul. Nadbzurzańska Dolna 7/9, 99-400 Łowicz lub na jego adres e-mail: hello@zooksy.eu
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Uczestnik składający reklamację może skorzystać z formularza dostarczonego podczas zamówienia, znajdującego się w środku przesyłki.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.


V Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestnika podanych w związku ze złożeniem reklamacji dotyczącej Promocji jest Daria Skopińska – Pięta, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZOOKSY Producent Skarpet Daria Skopińska – Pięta, ul. Nadbzurzańska Dolna 7/9, 99-400 Łowicz NIP 8341772009 REGON 101713414, e-mail: hello@zooksy.eu

 1. Administrator ustanowił inspektora ochrony danych dostępnego pod adresem: biuro@witmajerkancelaria.pl.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestnika jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawne uzasadniony cel Administratora, jakim jest rozpatrzenie reklamacji i ochrona przed zgłoszonymi roszczeniami.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, prawo żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Pozostałe informacje z zakresu ochrony danych znajdują się w Polityce Prywatności i Cookies.


VI Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.
 2. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji Regulaminu.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Czasu trwania Promocji.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl