Szukaj

Regulamin promocji “Darmowa dostawa do paczkomatów na Dzień Ojca”

(dalej: “Regulamin”)

I Organizator

Organizatorem Promocji jest Daria Skopińska – Pięta, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZOOKSY Producent Skarpet Daria Skopińska – Pięta, ul. Nadbzurzańska Dolna 7/9, 99-400 Łowicz NIP 8341772009 REGON 101713414, e-mail: hello@zooksy.eu (dalej jako: ZOOKSY lub Organizator).

Niniejsze postanowienia uzupełniają Regulamin Serwisu w zakresie nim nieuregulowanym. Wszystkie terminy tu użyte mają znaczenie takie, jakie nadano im w Regulaminie Serwisu.

II Czas i miejsce trwania promocji

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji „Darmowa dostawa na Dzień Matki” (dalej: „Promocja”).
 2. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem Serwisu ZOOKSY dostępnego pod adresem www.zooksy.eu.
 3. Promocja obowiązuje w dniu od 17 czerwca 2021 r. do 20 czerwca 2021 r.(dalej: „Czas trwania Promocji”). Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym prowadzonym w ramach Serwisu.
 4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.
 5. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

III Zasady udziału w promocji

 1. W Promocji mogą wziąć udział Użytkownicy, którzy w Czasie trwania Promocji spełnią wszystkie warunki wskazane w jej Regulaminie (dalej: „Uczestnik”).
 2. Promocja polega na tym, że dla każdej Umowy sprzedaży zawartej w okresie obowiązywania Promocji, Koszty dostawy do paczkomatu InPost przejmuje Usługodawca.
 3. Promocja obejmuje te Umowy Sprzedaży, w których dostawa Towaru następuje na terytorium Polski.
 4. Aby wziąć udział w Promocji należy zawrzeć Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu www.zooksy.eu oraz wybrać sposób dostawy Towaru na terenie Polski. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zawierania Umów sprzedaży, rejestracji konta Użytkownika oraz dokonywania zakupów bez rejestracji zawiera Regulamin Serwisu dostępny tutaj.
 5. Każdy Uczestnik może skorzystać z Promocji wielokrotnie.
 6. Promocja Darmowa dostawa nie łączy się z innymi promocjami, rabatami i zniżkami. 
 7. Uczestnik przystępując do Promocji powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 8. Towary nabyte przez Uczestnika w ramach Promocji podlegają ogólnym warunkom zwrotów w związku z odstąpieniem do umowy oraz warunkom reklamacji wskazanym w Regulaminie Serwisu.
 9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika z innych uprawnień przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

IV Tryb składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących promocji

 1. Reklamacje związane z Promocją należy kierować na adres Organizatora: ul. Nadbzurzańska Dolna 7/9, 99-400 Łowicz lub na jego adres e-mail: hello@zooksy.eu
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Uczestnik składający reklamację może skorzystać z formularza dostarczonego podczas zamówienia, znajdującego się w środku przesyłki.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.

V Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestnika podanych w związku ze złożeniem reklamacji dotyczącej Promocji jest Daria Skopińska – Pięta, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZOOKSY Producent Skarpet Daria Skopińska – Pięta, ul. Nadbzurzańska Dolna 7/9, 99-400 Łowicz NIP 8341772009 REGON 101713414, e-mail: hello@zooksy.eu

 1. Administrator ustanowił inspektora ochrony danych dostępnego pod adresem: biuro@witmajerkancelaria.pl.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestnika jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawne uzasadniony cel Administratora, jakim jest rozpatrzenie reklamacji i ochrona przed zgłoszonymi roszczeniami.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, prawo żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Szczegółowe informacje z zakresu ochrony danych znajdują się w Polityce Prywatności i Cookies.

VI Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.
 2. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji Regulaminu.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Czasu trwania Promocji.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj