Wersje językowe
Regulamin konkursu na facebooku "Wygraj skary dla pary"

Regulamin Konkursu "Wygraj skary dla pary"

(dalej: “Regulamin”)

§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Daria Skopińska – Pięta, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZOOKSY Producent Skarpet Daria Skopińska – Pięta, ul. Nadbzurzańska Dolna 7/9, 99-400 Łowicz NIP 8341772009 REGON 101713414, e-mail: hello@zooksy.eu (dalej jako: ZOOKSY lub Organizator).

2.Fundatorem Nagrody jest Organizator.

3.Konkurs rozpoczyna się dnia 9 grudnia 2021 r. i trwa do 18 grudnia 2021 r.

4. Informacje na temat Konkursu dostępne są na profilu społecznościowym Organizatora w serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/zooksysocks (dalej: „Fanpage”).

5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi na terenie Polski przepisami prawa.

6. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje:
a) „Witryna” – strona internetowa Organizatora dostępna pod adresem www.zooksy.eu,
b) „Serwis”- serwis społecznościowy Facebook,
c) „Fanpage” – profil społecznościowy Organizatora w Serwisie Facebook dostępny pod adresem https://www.facebook.com/zooksysocks
d) „Post Konkursowy” – post z zadaniem konkursowym opublikowany przez Organizatora na Fanpage’u dnia 9 grudnia 2021 r.

8. Przed dokonaniem zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) – odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

9. Warunkiem skutecznego zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na udział w Konkursie na zasadach wskazanych w Regulaminie oraz akceptacja Regulaminu. Udział w Konkursie jest tożsamy z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

10. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa (zwana dalej ,,Komisją Konkursową”) powołana w tym celu przez Organizatora. Komisja Konkursowa składa się z 2 przedstawicieli Organizatora.

11. Promocja nie jest stworzona, administrowana ani sponsorowana przez Meta Platforms Inc., właściciela serwisu społecznościowego Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms Inc. Meta Platforms Inc. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją Promocji na łamach serwisu Facebook.

 

§2 Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:
a) jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich,
b) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
c) posiada konto w Serwisie, a dane zawarte w profilu tej osoby są prawdziwe, zgodne z regulaminem Serwisu,
d) posiada profil w Serwisie uzupełniony prawdziwymi danymi osobowymi Uczestnika,
e) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach Regulaminu w celu przeprowadzenia Konkursu,
f) zaakceptowała Regulamin,
g) wykonała zadanie konkursowe wskazane w §3 ust. 1 zgodnie z Regulaminem.

2. Uczestnik może zapraszać do Konkursu swoich znajomych z Serwisu oraz może udostępniać swoje zgłoszenie z aplikacji konkursowej na swoich profilach społecznościowych.

 

§3 Zasady Konkursu
1. Zadaniem Uczestnika jest w dniach od 9 grudnia 2021 r. do 18 grudnia 2021 r. do godz. 23:59:
a) zapoznać się z treścią Regulaminu dostępnego na stronie www.zooksy.eu/regulaminy
b) zamieścić na profilu ZOOKSY. Kolorowe skarpetki z Polski. na Facebooku pod Postem konkursowym komentarz, w którym Uczestnik odpowie na pytanie konkursowe: Powiedz nam z kim tworzysz nierozłączną parę i jaka jest najbardziej szalona akcja jaką razem odwaliliście?

2. Niedopuszczalne jest tworzenie wielu kont przez jednego i tego samego Uczestnika w celu wprowadzenia w błąd Organizatora. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

3. Uczestnik zamieszczając komentarz wyraża jednocześnie zgodę na:
a) przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Konkursu na warunkach Regulaminu, w tym do wysyłki nagród i kontaktu z Uczestnikiem, w razie przyznania mu tytułu zwycięzcy Konkursu,
b) dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody, opracowań komentarza w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do umieszczenia go na stronach portalu, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter komentarza oraz na ich rozpowszechnianie z notą autorską obejmującą imię i nazwisko Uczestnika zamieszczone w Serwisie,
c) publikację przez Organizatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w razie przyznania Uczestnikowi tytułu zwycięzcy Konkursu.

4. Umieszczając komentarz i akceptując Regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na rozpowszechnianie komentarza w Witrynie Organizatora oraz na profilach społecznościowych Organizatora.

5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Każdy Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie do ogłoszenia wyników Konkursu, poprzez usunięcie komentarza umieszczonego pod Postem konkursowym.

 

§4 Rozwiązanie Konkursu
1. Wyłonienie Zwycięzców Konkursu (dalej: ,,Zwycięzców”) nastąpi do 20 grudnia 2021 r.

2. Zwycięzców wyłoni powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez Organizatora, składająca się z 2 pracowników Organizatora.

3. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:
a) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
b) wyłonienie Zwycięzców Konkursu,
c) rozpatrywanie reklamacji uczestników.

3. Zwycięzcą zostaną osoby, których prace konkursowe będą zdaniem Komisji najciekawsze.

4. Komisja dokona wyboru 3 (trzech) zwycięzców.

5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomościach prywatnych.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu. O powodach i przyczynach decyzji poinformuje Uczestników Konkursu na Fanpage’u.

7. O przyznaniu nagród Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni za pośrednictwem wiadomości przez stronę Facebook.

8. W przypadku:
a) nieodebrania przez Zwycięzców Konkursu Nagrody w terminie 14 dni od jej wysłania przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzców Konkursu, lub
b) stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez Zwycięzców Konkursu postanowień Regulaminu,
Nagroda przepada na rzecz Organizatora, a Zwycięzcy, których dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utracą tytuł Zwycięzców Konkursu oraz prawo do otrzymania Nagrody.

 

§5 Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie (dalej: „Nagrody”) są:
a) 2 boxy mixTUR Świątecznych oraz
b) kod rabatowy uprawniający do uzyskania zniżki na Towary oferowane w sklepie internetowym www.zooksy.eu - dla każdego Zwycięzcy.

2. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

3. Uczestnicy, którym zostały przyznane Nagrody nie mogą przenieść praw do przyznanej im Nagrody na osoby trzecie.

4. W celu realizacji prawa do Nagrody Zwycięzcy zobowiązani są przesłać Organizatorowi poprzez Fanpage swoje imię, nazwisko oraz adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 7 dni od daty jego wyłonienia pod rygorem utraty tytułu Zwycięzcy i prawa do Nagrody.

5. Uczestnicy, którym została przyznana Nagroda, mają prawo zrzec się prawa do przyznanej im Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie za pośrednictwem wiadomości prywatnej przez Facebook.

6. Organizator wyśle do Zwycięzców Nagrodę pocztą lub pocztą kurierską w ciągu 14 dni od daty wyłonienia zwycięzców na adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przesłany w wiadomości, o której mowa w ust. 4 powyżej.

7. Zwycięzcy tracą prawo do Nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się nieprawdziwe.

8. Zniżka -10% nie łączy się z innymi rabatami i promocjami Organizatora. W przypadku możliwości skorzystania ze zniżki lub innego rodzaju promocji lub rabatu, Uczestnik ma prawo wybrać, z której opcji chce skorzystać.

9. Zniżka -10% naliczana jest od całej zawartości koszyka Uczestnika, ale nie obejmuje wybranego przez Uczestnika sposobu dostawy Towaru.

10. Zniżka -10%, stanowiąca nagrodę konkursową, jest ważna przez 1 rok (jeden rok) od daty wydania Nagrody Zwycięzcy.

 

§6 Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

2. Dane osobowe będą przetwarzane za zgodą Użytkownika w celu organizacji Konkursu, na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody Uczestnika, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany, czy wspierany przez właściciela Serwisu.

4. Meta Platforms Inc. (właściciel portalu Facebook.com) nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

5. Uczestnicy Konkursu mają prawo:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
c) żądania przenoszenia danych osobowych,
d) wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie.

6. Dane osobowe Uczestnika przechowywane są przez czas niezbędny dla rozstrzygnięcia Konkursu. Dane osobowe zwycięzcy Konkursu przechowywane są przez czas niezbędny do dostarczenia nagrody. W przypadku złożenia reklamacji, dane osobowe przechowywane są do czasu jej rozstrzygnięcia.

 

§7 Reklamacje
1. Uczestnik może złożyć reklamację w terminie do 3 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje, które wpłynęły po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
Reklamacja dopuszczalna jest w formie wiadomości prywatnej za pośrednictwem Serwisu lub wiadomości e-mail skierowanej na adres Organizatora.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

 

§8 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

2. W sprawach Konkursu można się kontaktować z Organizatorem:
a. za pośrednictwem wiadomości prywatnych na Facebooku: https://www.facebook.com/zooksysocks,
b. za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres hello@zooksy.eu.

3. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną usunięte.
4. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium