Wersje językowe
Regulamin promocji „ZOOKSY BACK TO SCHOOL”

Regulamin promocji

„ZOOKSY BACK TO SCHOOL” (dalej: “Regulamin”)

 

I Organizator

Organizatorem Promocji jest Daria Skopińska – Pięta, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZOOKSY Producent Skarpet Daria Skopińska – Pięta, ul. Nadbzurzańska Dolna 7/9, 99-400 Łowicz NIP 8341772009 REGON 101713414, e-mail: hello@zooksy.eu (dalej jako: ZOOKSY lub Organizator).

Niniejsze postanowienia uzupełniają Regulamin Serwisu w zakresie nim nieuregulowanym. Wszystkie terminy tu użyte mają znaczenie takie, jakie nadano im w Regulaminie Serwisu.

 

II Czas i miejsce trwania promocji

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji  „Darmowa Dostawa” (dalej jako: „Promocja”).
 2. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem Serwisu ZOOKSY dostępnego pod adresem www.zooksy.eu (dalej: „Sklep internetowy”) .
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 24 sierpnia 2023 r. o godz. 00:01 i trwa do dnia 31 sierpnia 2023 roku do godz. 23:59 (dalej: „Czas trwania Promocji”). 
 4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.
 5. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Promocji i wszelkie roszczenia z nią związane jest jej Organizator.
 6. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

III Zasady udziału w promocji

 1. W Promocji mogą wziąć udział Użytkownicy, którzy w Czasie trwania Promocji spełnią wszystkie warunki wskazane w jej Regulaminie (dalej: „Uczestnicy”).
 2. W Czasie trwania Promocji Organizator udziela rabatu w wysokości 100 (stu) % na Koszty dostawy Towaru zakupionego przez Użytkownika w Sklepie internetowym (Darmowa dostawa) przy  wyborze dostawy Towaru do Paczkomatu InPost.
 3. Warunki udziału w Promocji:
  1. dodanie do Koszyka co najmniej jednego Towaru  z oferty Sklepu internetowego;
  2. wybranie opcji „Paczkomaty – In Post – Darmowa dostawa” spośród udostępnionych w Sklepie internetowym sposobów Dostawy;
  3. zaznaczenie opcji „Zapoznałem się i akceptuję regulamin świadczenia usług „Paczkomaty 24/7”.  
 1. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi lub rabatowymi, obowiązującymi w Serwisie w Czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w Czasie trwania Promocji, Użytkownik ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 3. Promocja obejmuje wyłącznie dostawę Towaru do Paczkomatów In Post i nie dotyczy pozostałych sposobów Dostawy udostępnionych w Sklepie internetowym.
 4. Udział w Promocji jest dobrowolny, co oznacza, że Uczestnik ma prawo do skorzystania z Promocji, nie jest to jednak obowiązek Uczestnika.
 5. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji rabat nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
 6. Uczestnik przystępując do Promocji powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 7. Towary nabyte przez Uczestnika w związku z udziałem w Promocji podlegają ogólnym warunkom zwrotów w związku z odstąpieniem do umowy oraz warunkom reklamacji wskazanym w Regulaminie Serwisu.
 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika z innych uprawnień przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

IV Tryb składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących promocji

 1. Reklamacje związane z Promocją należy kierować na adres Organizatora: ul. Nadbzurzańska Dolna 7/9, 99-400 Łowicz lub na jego adres e-mail: hello@zooksy.eu
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Uczestnik składający reklamację może skorzystać z formularza dostarczonego podczas zamówienia, znajdującego się w środku przesyłki.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.

 

V Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestnika podanych w związku ze złożeniem reklamacji dotyczącej Promocji jest Daria Skopińska – Pięta, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZOOKSY Producent Skarpet Daria Skopińska – Pięta, ul. Nadbzurzańska Dolna 7/9, 99-400 Łowicz NIP 8341772009 REGON 101713414, e-mail: hello@zooksy.eu

 1. Administrator ustanowił inspektora ochrony danych dostępnego pod adresem: biuro@witmajerkancelaria.pl.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestnika jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawne uzasadniony cel Administratora, jakim jest rozpatrzenie reklamacji i ochrona przed zgłoszonymi roszczeniami.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, prawo żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Pozostałe informacje z zakresu ochrony danych znajdują się w Polityce Prywatności i Cookies.

 

VI Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.
 2. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji Regulaminu.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Czasu trwania Promocji.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl