Wersje językowe
Regulamin konkursu „Ambasador koloru - skarpetki Basic French Lavender”

Regulamin konkursu „Ambasador koloru - skarpetki Basic French Lavender”

 

 • 1

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako: „Konkurs”) jest Daria Skopińska – Pięta, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZOOKSY Producent Skarpet Daria Skopińska – Pięta, ul. Nadbzurzańska Dolna 7/9, 99-400 Łowicz NIP 8341772009 REGON 101713414, e-mail: hello@zooksy.eu (dalej jako: „ZOOKSY” lub „Organizator”).
 2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Ambasador koloru - skarpetki French Lavender” (dalej „Regulamin”).
 3. Konkurs trwa od dnia  16 maja 2023 r. od godziny opublikowania wpisu konkursowego wskazanego w  § 3 pkt 1 Regulaminu (dalej jako: „Wpis”) do dnia 23 maja 2023 roku do godziny 23:59 (dalej jako: „Czas Trwania Konkursu”).
 4. Konkurs nie jest tworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram.
 5. Oznaczenie „Instagram” stanowi zastrzeżony znak towarowy Meta Platforms, Inc.
 6. Konkurs jest prowadzony w serwisie Instagram (dalej jako „Serwis”) o adresie internetowym: www.instagram.com, na profilu „ sebastian_szarata”.

 

 • 2

 

Warunki udziału w Konkursie

 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:
  1. jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich,
  2. jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. posiada konto w Serwisie, a dane zawarte w profilu tej osoby są prawdziwe i zgodne z regulaminem Serwisu,
  4. jej profil w Serwisie uzupełniony jest prawdziwymi danymi osobowymi posiadacza profilu,
  5. zaakceptowała postanowienia Regulaminu, przy czym wzięcie udziału w konkursie oznacza jego akceptację, 
  6. wykonała zadanie konkursowe wskazane w § 3 ust. 1 zgodnie z Regulaminem.
 2. Uczestnik może zapraszać do Konkursu swoich znajomych z Serwisu oraz może udostępniać swoje zgłoszenie z aplikacji konkursowej na swoich profilach społecznościowych. • 3

 

Zasady Konkursu

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie wszystkich wskazanych poniżej czynności w Czasie Trwania Konkursu:
 1. polubienie wpisu konkursowego zamieszczonego w Serwisie w profilu @sebastian_szarata lub @zooksy_socks („Wpis”),
 2. zaobserwowanie profilu ZOOKSY w Serwisie,
 3. zaobserwowanie profilu sebastian_szarata w Serwisie,
 4. dodanie komentarza pod Wpisem opublikowanym w ramach profilu  sebastian_szarata prowadzonego w Serwisie, w którym to komentarzu Uczestnik opisze, które skarpetki od @zooksy wyrażają jego osobowość i dlaczego?
 1. Każdy z Uczestników wskazuje jedną spośród przewidzianych w Konkursie Nagród, które wskazano w § 5 ust. 1 Regulaminu. W przypadku wskazania kilku Nagród, Organizator zastrzega prawo wybrania jednej z nich, którą wyda Uczestnikowi wskazanemu jako Zwycięzca Konkursu. 
 2. Wykonanie zadania konkursowego będzie oceniane przez 2-osobową komisję konkursową (dalej jako: „Komisja”), w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora.
 3. Komisja nagrodzi 5 (pięciu) Uczestników, którzy najlepiej wykonają zadanie konkursowe (dalej jako: „Zwycięzcy”), na podstawie oceny zgodności wykonania zadania z kryteriami opisanymi w ust. 1 oraz ich kreatywności, oryginalności i pomysłowości. 
 4. Lista Zwycięzców zostanie opublikowana w formie komentarza pod postem konkursowym na profilu ZOOKSY oraz  sebastian_szarata prowadzonych w Serwisie w terminie 3 (trzech) dni od daty zakończenia Konkursu. Wskazanie Zwycięzców nastąpi poprzez oznaczenie nazwy ich profilu prowadzonego w Serwisie.   
 5. Niedopuszczalne jest tworzenie wielu kont przez tego samego Uczestnika w celu wzięcia udziału w Konkursie. 
 6. Każdy Uczestnik może jednokrotnie wziąć udział w Konkursie. 
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Zwycięzcy z przyczyn od Organizatora niezależnych, w szczególności wynikających z likwidacji lub zawieszenia konta Użytkownika w Serwisie po ogłoszeniu listy Zwycięzców.
 8. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę  prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu przez Komisję według kryteriów wskazanych w ust. 4. W takim przypadku Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej w prywatnej wiadomości wysłanej w ramach Serwisu lub zostanie poproszony o kontakt w komentarzu pod postem konkursowym.
 9. Uczestnik nie może zrzec się prawa do nagrody na rzecz innej osoby.
 10. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę nieprzewidzianą w Konkursie przez Organizatora.

 

 • 4

 

Nadzór nad przebiegiem Konkursu

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu lub regulaminem Serwisu, w szczególności, gdy Uczestnik:
 1. korzysta z konta osoby trzeciej lub działa przez osobę trzecią,
 2. podejmuje działania sprzeczne z zasadami Serwisu,
 3. biorąc udział w Konkursie zamieszcza w Serwisie treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich;
 4. biorąc udział w Konkursie zamieszcza w Serwisie treści obraźliwe, wulgarne, zachęcające do nienawiści, przemocy lub dyskryminacji; 
 5. dokonuje edycji już zamieszczonego komentarza pod Wpisem.
 1. Każdy przypadek wykrycia nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika  skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.

 

 1. Organizator ma prawo usunąć komentarz Uczestnika, który spełnia którąkolwiek z przesłanek wykluczenia z udziału w Konkursie wskazaną w ust. 1.  
 • 5

 

Nagrody

 

 1. W Konkursie przewidziano następujące 5 (pięć) nagród dla każdego ze Zwycięzców Konkursu, którymi są bony o wartości 200 (dwustu) złotych każdy na zakupy w sklepie internetowym zooksy.eu. 
 2. Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy w postaci kodu rabatowego lub hasła rabatowego za pomocą wiadomości bezpośredniej w Serwisie.
 3. Bon, o którym mowa w ust. 1, jest ważny do 20 czerwca 2023 r.
 4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 • 6

 

Dane Osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. 
 2. Organizator ustanowił Inspektora Ochrony Danych dostępnego pod adresem e-mail: biuro@witmajerkancelaria.pl.
 3. Dane osobowe Uczestnika Organizator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, jakim jest:
 1. organizacja Konkursu oraz umożliwienie Uczestnikom udziału w Konkursie,
 2. wydanie Zwycięzcy nagrody konkursowej,
 3. rozpatrywanie reklamacji Uczestnika.

 1. Uczestnicy Konkursu mają prawo:
 2. a) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 3. b) żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 4. c) żądania przenoszenia danych osobowych,
 5. d) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 6. Niezależnie od uprawnień wskazanych w ust. 4, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału lub wydania nagrody w Konkursie. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie. Odmowa podania danych osobowych przez Zwycięzcę uniemożliwia wydanie mu nagrody.
 1. Dane osobowe Uczestnika przechowywane są przez czas niezbędny dla rozstrzygnięcia Konkursu. Dane osobowe zwycięzcy Konkursu przechowywane są przez czas niezbędny do dostarczenia nagrody. W przypadku złożenia reklamacji, dane osobowe przechowywane są do czasu jej rozstrzygnięcia.

 

 • 7

Reklamacje dotyczące organizacji lub przebiegu Konkursu

 

 1. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za organizację, przebieg Konkursu oraz wyłonienie Zwycięzców i wydanie Nagrody jest Organizator.
 2. Uczestnik może złożyć Organizatorowi reklamację w terminie do 3 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje, które wpłynęły po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
  Reklamacja dopuszczalna jest w formie wiadomości prywatnej za pośrednictwem Serwisu lub wiadomości e-mail skierowanej na adres Organizatora. 
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację, wskazany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej lub w wiadomości bezpośredniej w Serwisie. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

 

 • 8

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
 2. W sprawach Konkursu można się kontaktować z Organizatorem:
  1. za pośrednictwem wiadomości prywatnych w Serwisie,
  2. za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres hello@zooksy.eu.
 3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 4. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl